Springtime photos of my girls | Utah County Child Photographer

29 May 2016

 photo 2016-05-29_0003_zpsnkdmytvj.jpg photo 2016-05-29_0004_zpsxlfn4gxo.jpg photo 2016-05-29_0005_zpsh8kt7p38.jpg photo 2016-05-29_0006_zpsulzy8tb8.jpg photo 2016-05-29_0007_zps14qmibbm.jpg photo 2016-05-29_0008_zpsaqupanxm.jpg photo 2016-05-29_0009_zps7nkugmzc.jpg photo 2016-05-29_0010_zpsb6bfhfsl.jpg photo 2016-05-29_0011_zpsfdumxkvv.jpg photo 2016-05-29_0012_zpsp5g0dzm8.jpg photo 2016-05-29_0013_zpsigl15pan.jpg photo 2016-05-29_0014_zps9nerf5yx.jpg photo 2016-05-29_0015_zpswgzvo1ks.jpg photo 2016-05-29_0016_zpsqjbqeekk.jpg photo 2016-05-29_0017_zpsbibbasvw.jpg

Katie | Utah Baby & Child First Birthday Photographer

28 May 2016

 photo 2016-05-28_0005_zpsg0uwhqtr.jpg photo 2016-05-28_0006_zpspzdcg5yf.jpg photo 2016-05-28_0007_zpsopkvjzx3.jpg photo 2016-05-28_0008_zpshofuaxq1.jpg photo 2016-05-28_0009_zpsqqsc2l0p.jpg photo 2016-05-28_0010_zpsaacqypwv.jpg photo 2016-05-28_0011_zpsbd6hoq5q.jpg photo 2016-05-28_0012_zpsbpasvxnb.jpg photo 2016-05-28_0013_zpsyajjw6nf.jpg photo 2016-05-28_0014_zpsf1b2bjs1.jpg photo 2016-05-28_0015_zpsnin01lsa.jpg photo 2016-05-28_0016_zpsmhkz2v7s.jpg

Petersen Family | Provo Utah Family Photographer

19 May 2016

 photo 2016-05-19_0001_zps4kahcfgl.jpg photo 2016-05-19_0002_zps2flqrc5f.jpg photo 2016-05-19_0003_zps8utyavon.jpg photo 2016-05-19_0004_zpsbuh3yooz.jpg photo 2016-05-19_0005_zpsupkjegnf.jpg photo 2016-05-19_0006_zpsh7luigti.jpg photo 2016-05-19_0007_zpsajrr7yyh.jpg photo 2016-05-19_0008_zpsyio59xu4.jpg photo 2016-05-19_0009_zpsku7ntoxc.jpg photo 2016-05-19_0010_zpsjntfvufe.jpg photo 2016-05-19_0011_zpsbwfmef3u.jpg photo 2016-05-19_0012_zps4uuw73af.jpg photo 2016-05-19_0013_zpsmgymcrpb.jpg photo 2016-05-19_0014_zpsaxwpcj5c.jpg photo 2016-05-19_0015_zps6tzhn3q3.jpg photo 2016-05-19_0016_zpslivhmvnv.jpg photo 2016-05-19_0017_zpsf8xwywru.jpg

Capri | Utah Newborn Photographer

18 May 2016

 photo 2016-05-18_0002_zpsms4owxir.jpg photo 2016-05-18_0001_zpsiykykebz.jpg photo 2016-05-18_0003_zpsgujorozy.jpg photo 2016-05-18_0004_zpsq0u6eens.jpg photo 2016-05-18_0005_zpskkpuvh7e.jpg photo 2016-05-18_0006_zpsjh9cikjy.jpg photo 2016-05-18_0007_zps76oqbhna.jpg photo 2016-05-18_0008_zpsn0oydj4y.jpg photo 2016-05-18_0009_zpsfyqnkya8.jpg photo 2016-05-18_0010_zpsrp4kf37f.jpg photo 2016-05-18_0011_zpstgll3omw.jpg photo 2016-05-18_0012_zpstqofrbgj.jpg photo 2016-05-18_0013_zps1mmenafh.jpg photo 2016-05-18_0014_zpsyyn1i8am.jpg